Bygga landgång vind


Bygga Landgång

På vindar där isoleringen ligger ovanpå bjälklaget eller där det det är svårt att ta sig fram utan att riskera trycka ihop/riva sönder isoleringen brukar vi tillverka en landgång så att både kunden och vi själva lätt kan komma åt och inspektera vinden samt byta filter på avfuktaren. Att tillverka en landgång är i de flesta fall ett snabbt och enkelt ingrepp. Nytt virke skruvas fast i takstolens underram och dras fram över hela vinden så att utrymmet blir lättillgängligt.

Höja upp landgången

Om isoleringen blivit angripet av mögel byts det ut, ofta mot sprutisolering. För att förbättra isoleringsförmågan sprutas ofta mer isolering in än vad som fanns från början på vinden vilket leder till att den totala tjockleken på isoleringen ökar. För att landgången ska hamna över isoleringen tillverkas bockryggar som sedan fästs i takstolens underram. 

Bygga landgång på vind

Fördelen med att bygga en bred variant av landgång är att det blir väldigt lätt att arbeta på vinden. Här skall mögelsanering utföras.  

Förhöjd landgång

Detta exempel visar hur landgången höjs upp så att vinden kan fyllas med sprutisolering.

Bockryggar

Om landgången skall höjas upp vid t.ex sprutisolering tillverkas bockryggar så landgången kan höjas upp.

Bygga landgång på vind

Landgång som skruvas fast direkt på takstolens underram.