Vind


Varför uppstår mögel på vind?

Runt 75% av Sveriges kallvindar ligger i riskzonen att utveckla mögel.  Dåligt isolerade vindar i kombination med otillräcklig ventilation i boendeytan gör att ångtrycket ökar (luften expanderar) vilket leder till att den varma luften pressas upp på vinden och kondenserar, värst är det vid takfoten. När hösten närmar sig och uteluften kyls ner ökar risken ytterligareför att mikrobiell tillväxt skall tillta.  Andra faktorer är läckage från tak, feldimensionerad ventilation på vind, otät vindslucka mm. Ett stort problem bland nybyggda hus idag är bristen på riktigt kärnvirke. Porösa ytor på råspont och andra ytor gör det lättare för mögelsporer som konstant finns omkring oss att få fäste. Tak uppvisar ofta mögelskador innan huset blivit färdigbyggt. Vindar har ofta varierande mängd av både svart och vitfärgat mögel. mögel kan vara knepigt att se för det mänskliga ögat. Oftast kan det hjälpa att lysa med en ficklampa från sidan, och möglet ser då ut som en tunt vitt dammlager. Även UV-lampa kan användas.Åtgärder för fuktskadade vindar

Innan en åtgärdsplan tas fram måste en fuktutredning göras, så att orsakerna till varför mögelpåväxten har uppkommit kan faställas. När detta är gjort saneras mögelskadade ytor, grovt skadat material byts ut. Avfuktare installeras och ventilationsrör monteras för att effektivt sprida den torra luften på vinden. Takfoten och andra håligheter tätas för att förhindra att fuktig luft kommer in. Har du gamla gjutjärnsrör och dylikt täcks dessa in för att förhindra kondens.

Vindar/krypgrunder bör generellt sett inte användas som förråd eftersom att mögelsporer/toxiner riskerar att föras med in i boytan i samband med att saker tas ner. Många gånger har även vindar möss som gräver gångar i isoleringen och lämnar spillning och bakterier, samt gnager sönder objekt som ligger framme.

Avfuktare eller värmeslinga?

Vid fuktsäkring av vindar har vi valt att endast arbeta med avfuktare. Vi anser att avfuktarens pålitlighet i alla väder och temperaturer gör den till det säkraste alternativet. Genom att täta takfot, ventiler samt övriga håligheter förbättras vindens klimat vilket förhindrar ny tillväxt av mögel.Avfuktaren installeras på en ramp som ger en naturlig lutning på våtluftsslangen så att kondensen rinner åt rätt håll. Läs mer om avfuktare på vind.

Mögelsanering vind

I samband med installation av avfuktare erbjuder vi även sanering. Vi har valt att jobba med Penetrox (väteperoxid) som är ett  mögeldödande medel som äver bleker ytan på det skadade materialet. Blekningen i sig själv brukar vara populär i samband med försäljning eftersom det "nollställer" virket så att man lättare kan se om någon ny mögelpåväxt har utvecklas. Läs mer om mögelsanering på vind.

Installation av avfuktare

Vi installerar alltid avfuktaren på ett sätt som förhindrar att eventuellt missjlud läcker ner till boendeytan. 

Rördragning

Rördragning till samtliga delar av vinden för maximal spridning av torrluften.

Kondens & mikrobiell påväxt

På denna vind hade ett avluftningsrör kapats och glömts att tätas.

Täckning

I samband med installation av avfuktare täcks delar som kan orsaka kondens in.