Vind


Varför uppstår mögel på vind?

Runt 75% av Sveriges kallvindar ligger i riskzonen att utveckla mögel.  Dåligt isolerade vindar i kombination med otillräcklig ventilation i boendeytan gör att ångtrycket ökar (luften expanderar) vilket leder till att den varma luften pressas upp på vinden och kondenserar, värst är det vid takfoten. När hösten närmar sig och uteluften kyls ner ökar risken ytterligareför att mikrobiell tillväxt skall tillta.  Andra faktorer är läckage från tak, feldimensionerad ventilation på vind, otät vindslucka mm. Ett stort problem bland nybyggda hus idag är bristen på riktigt kärnvirke. Porösa ytor på råspont och andra ytor gör det lättare för mögelsporer som konstant finns omkring oss att få fäste. Tak uppvisar ofta mögelskador innan huset blivit färdigbyggt. Vindar har ofta varierande mängd av både svart och vitfärgat mögel. mögel kan vara knepigt att se för det mänskliga ögat. Oftast kan det hjälpa att lysa med en ficklampa från sidan, och möglet ser då ut som en tunt vitt dammlager. Även UV-lampa kan användas.



Fuktsäkring

Innan en åtgärdsplan tas fram måste en fuktutredning göras, så att orsakerna till varför mögelpåväxten har uppkommit kan faställas. När detta är gjort saneras mögelskadade ytor, grovt skadat material byts ut. Avfuktare installeras och ventilationsrör monteras  för att effektivt sprida den torra luften på vinden. Takfoten och andra håligheter tätas för att förhindra att fuktig luft kommer in. Har du gamla gjutjärnsrör och dylikt täcks dessa in för att förhindra kondens.

Vindar/krypgrunder bör generellt sett inte användas som förråd eftersom att mögelsporer/toxiner riskerar att föras med in i boendeytan i samband med att saker tas ner. Många gånger har även vindar möss som gräver gångar i isoleringen och lämnar spillning och bakterier, samt gnager sönder objekt som ligger framme.

Avfuktare vs värmeslinga

Vid fuktsäkring av vindar har vi valt att endast arbeta med avfuktare. Vi anser att avfuktarens pålitlighet i alla väder och temperaturer gör den till det säkraste alternativet. Genom att täta takfot samt övriga håligheter kan man garantera en torr vind som håller mögel borta.





Sanering

I samband med installation av avfuktare erbjuder vi även sanering. Vi har valt att jobba med Penetrox (väteperoxid) som är ett  mögeldödande medel som äver bleker ytan på det skadade materialet. Blekningen i sig själv brukar vara populär i samband med försäljning eftersom det "nollställer" virket så att man lättare kan se om någon ny mögelpåväxt har utvecklas. läs mer om sanering här

Installation av avfuktare

Vi installerar alltid avfuktaren på ett sätt som förhindrar att eventuellt missjlud läcker ner till boendeytan. 

Rördragning

Rördragning till samtliga delar av vinden för maximal spridning av torrluften.

Tätning

I samband med installation av avfuktare tätas takfot,mögelstoppers, gavel samt övriga öppningar.

Kondens & mikrobiell påväxt

På denna vind hade ett avluftningsrör kapats och glömts att tätas.

Krypgrund


Varför uppstår mögel i en krypgrund?

Krypgrunder är i sin natur en riskkonstruktion och ca 75 % ligger i riskzonen för att utveckla mögel. De flesta krypgrunder i Sverige är byggda enl. Svensk byggnorm (SBN 75 och SBN 80) vilket innebär att grunderna är uteluftventilerade. Eftersom solen inte kan värma upp ytan under huset gör det att luften i krypgrunden blir kallare. Står krypgruden dessutom på ett berg kommer luften att kylas ner ännu mer eftersom berget bunkrar upp kyla. Berg "svettas" även vatten som via kapilärkraft sipprar upp genom naturliga sprickbildningar i berget. När sommaren är på intåg blir det extra problematiskt när varm fuktig luft tar sig in i krypgrunden via ventilerna och kondenserar, mot den kalla luften vilket höjer den relativa fuktigheten . Gränsvärdet för mikrobiell påväxt ligger runt 75% RF men varierar beroende på material och mögelart, väldigt få krypgrunder stannar under dessa värden under de varma månaderna på året. Blindbottenskivor, masonit och asfaboard är alla dåligt anpassade material som lätt absorberar fukt, framförallt vid de låga delarna i grunden.


Luktsmitta

Mikrobiell påväxt i krypgrunden märks ofta av även i boytan. Giftiga ämnen från mögel, bakterier samt rötskydd tar sig upp via lufströmmar och sätter sig i möbler, kläder samt väggar och kan vara  svåra att få bort.Krypgrunder skall ses som en deffekt konstruktion som tidigt bör åtgärdas för att motverka framtida problem. En markduk kommer att sänka den relativa fuktigheten men även dämpa lukten från markytan. Jord innehåller ofta Aktinomyceter (mögelbakterier) som ofta misstas för mögel på grund av dess starka lukt.

Symtom på mikrobiell påväxt

* Lukt är ett säkert tecken på att något inte står rätt till.
* Blindbotten uppvisar en vit tunn hinna när den belyses med ficklampa, precis som råsponten på vinden.
* Stora mängder källarspindlar är ofta ett tecken på fuktiga grunder.
* Stående sjöar - detta kräver åtgärd omgående.
* Sjukdomssymtom bland familjemedlemmar, allt från huvudvärk och förkylningar till allvarligare symptom som astma och allergier.
Läs mer om mögel.

Fuktsäkring av krypgrund

När en krypgrund åtgärdas rensas grunden från all form av  organiskt material och skräp. Har grunden jord bör även den tas bort eftersom jord ofta innehåller mögelbakterier som i de flesta fall luktar starkare än vanligt husmögel. I en del grunder räcker det med att ta bort ytan av jorden och salta den rena ytan för att ta död på resterande jordbakterier, i andra fall kan det vara värt att använda en sugbil.

Vatten


Vid små mängder läggs kapilärbrytande material som grus ut, vid större mänder installeras en dränkbar pump som tömmer grunden vid behov.

Markduk

För att stoppa att fukt och kondens från markytan når blindbotten läggs markduk ut i krypgrunden. En markduk är fukt- och radontät och har ett ripstoppmaterial i sig vilket gör den lämpad att lägga även över stenar och berg utan att den går sönder. Markduken fästs sedan upp med uppvik mot grundmuren och försluts.

Krypgrundsisolering

Vi jobbar även med krypgrundsisolering vilket är lite av en favorit. Den tar längre tid att installera men isolerar bättre och kan ge en temperaturhöjning i grunden mellan 1-2 grader vilket inte låter mycket men innebär en sänkning  runt 5-10 % av den relativa fuktigheten sommartid då krypgrunder är some mest utsatta, och då har du inte ens startat avfuktaren.

 installation av Avfuktare

Efter markduken är lagts ut tätas ventiler och avfuktare installeras. Vi arbetar med avfuktare från Acetec, Cotes, samt Trygghetsvakten. Läs gärna våran jämförelse mellan de olika avfuktarna här.


Avfuktare vs värmeslinga

Vid fuktsäkring i Krypgrunder har vi valt att arbeta med både slingor och avfuktare. Båda har sina för och nackdelar. Nedan kan du se hur vi har resonerat kring val av dessa.

Avfuktare

När en avfuktare installeras tätas samtliga delar av grunden för att garantera att ingen ny fuktig luft tar sig in. Marken täcks med markduk vilket gör att avfuktaren kan koncentrera sig på att torka ut sånt som är vesentligt i grunden dvs, syl, grundmurarar samt blindbotten. Avfuktaren sprider ut den torra luften i grunden medans den fuktiga luften sprutas ut via en våtluftsstos fäst mot grundmuren. En avfuktare sänker den relativa fuktigheten överallt och är mycket mera effektiv än vad en värmeslinga är men förbrukar också mera el.

Nackdelar:

* Ljudnivå (väldigt låg men likväl är en slinga är helt tyst)
* Strömförbrukningen är högre än en slinga.
* Används ingen undertryktsfläkt kan lukt lättare transporteras     upp till boytan.

Värmeslinga


I grunder som inte hunnit utveckla mögel kan värmeslingor installeras för att förebygga fuktproblem. Vi installerar endast värmeslingor i kombination med markduk eller krypgrundsisolering för att se till att slingans kapacitet maximeras.  När värmeslingor installeras låter man grunden fortsätta vara otätad vilket tillåter ett luftbyte, altså bra för lukter som annars hade stängts in. En annan fördel med slingor är att de är väldigt driftsäkra, har inga rörliga delar och är väldigt energisnåla. 7 års garanti.

Nackdelar:

* Sänker inte den relativa fuktigheten i en grund på samma sätt    som en avfuktare gör.
* Torkar endast underlaget den fästs på, en avfuktare torkar ut alla    delar så länge man sprider torr luften korrekt.



Rensning av organiskt materal

Virke skräp och all form av organiskt material tas bort för att förhindra att jordbakterier och mögel får tillgång till näring.

Ålderbeständig plast

Budgetvariant av markduk som fått oförtjänt dåligt rykte. Inte lika slitstark som armerad markfolie men fungerar bra i grunder med mjukare undrlag som t.ex sand.

Montering av markduk

Armerad markfolie med ripstopkärna som ger maximal slitstyrka. Inbyggd radonbroms.

Krypgrundsisolering

Krypgrundsisolering lämpar sig extra bra mot berg och kalla ytor. Motsvarar ca. 5 cm isolering och kan ge en temperaturhöjning mellan 1-2 grader.