Sanering på Vind med penetrox

Vi har gjort en liten film som visar hur det går till när en vind saneras.  En genomsnittlig sanering tar runt 1-2 timmar att genomföra och ni kan kan vara tillbaks i huset samma dag.

Vi börjar alltid med att täcka in alla ytor ordentligt för att skydda golv och dylikt innan vi sätter igång.

Sanering på vind
med mögeldödande saneringsvätska


Allmänt om sanering på vind

När man sanerar en vind sprutas ett mögeldödande medel på råspont / mögelskadat material som sedan tränger in i trät och motverkar tillväxt. Vi försöker alltid i den mån det är möjligt att ha ingång en fläkt för att suga ut sporer/mykotoxiner medans vi sanerar. 

Hur långe måste jag vara borta?


Penetrox har en torktid på 4-6 timmar beroende på väderlek. Vi brukar rekommendera våra kunder att vara borta under dagen för att vara på den säkra sidan.

Hur pass effektivt är en sanering?

Vår grundtanke på Fukthuset har alltid varit att sanering endast ska ses som ett komplement till avfuktare. En vind som har sanerats löper stor risk att utveckla mögel igen om inte gruntorsaken till möglets uppkomst rättats till. Genom att installera en avfuktare, täta vinden och sanera kan man gardera sig mot att klimatet på vinden inte tillåter återkomst av gamla mögelskador eller ny påväxt. Det är viktigt att poängtera att det enda sättet att få bort 100 % av befintligt mögel är att byta ut det skadade materialet då Ca 2/3 av möglet sitter under ytan i materialet.

Saneringsmedel

Vi har valt att primärt arbeta Alrons produkter. Alron har utvecklat miljövänliga och effektiva saneringsmedel mot mögel sedan 1977.

Penetrox

Penetrox är en lösning av väteperoxid och specialtillsatser med mycket hög desinfektion- och penetrationsförmåga. Penetrox  har använts i många år med goda resultat och tränger djupt in i porösa  material och avdödar mögel. Penetrox fräter enbart på organiska material, lämnar inga restprodukter och är helt biologiskt nedbrytbart. Vi använder penetrox när vi sanerar vindar.  

BioFresh

Mikrobiologiskt medel för luktkontroll och rengöring. Innehåller sporer av mikroorganismer som aktiveras vid kontakt med organiska rester och bryter ned dessa. Biofresh  används för att neutraliserar "rutten" lukt, "fisklukt" och röklukt mm. Väldigt effektivt. 

Odox & Maxox

Två väldigt bra medel att använda vid foggning, som är en metod vi primärt använder vid luktsanering eller där vi inte kommer åt att sanera för hand.

Sanering Vintertid

Sanering utförd vintertid kräver mera förberedelser jämfört med sanering som är utförd på sommaren. Vi hjälper dig självklart med allt från början till slut. De flesta saneringsvätskor fungerar dåligt/inte alls i låga temperaturer (<8+) vilken generellt är den tiden på året vindar har mest problem Läs mer om det här


Natriumhyploklorit = Klorin - ett stort nej

Natriumhyploklorit är en saneringsvätska som fortfarande används bland många saneringsfirmor och är omåttligt populär för dess förmåga att bleka ner mögelskadad råspont. Tyvärr för den med sig en rad olika problem vilket gör den  svårt att rekommendera.

Restprodukten av natriumhyploklorit är koksalt vilket leder till att sanerade ytor aldrig mer kommer att visa upp korrekta fuktkvotsvärden. För att komma förbi detta problem skruvas provbitar av "rent" virke fast på ett flertal ställen för att användas som referenspunkter vid framtida fuktmätningar. Problemet med denna metod är att mätningar inte längre kan utföras överallt, vilket självklart behövs då olika delar av en vind kan uppvisa stora variationer i fuktkvot. Ställ dig själv denna fråga, är en sanering med natriumhyploklorit verkligen värt allt detta när det finns bättre alternativ?

Natriumhyploklorit fräter även på ickeorganiskt material vilket bildar okända flyktiga föreningar (mvoc). Vi har hört skräckhistorier om företag som sprutat på natriumhyploklorit på tryckimpregerat virke i krypgrunder där resultatet blivit en explosion av kemiska lukter så stark att rivning varit den enda utvägen.

Koksalt har en daggpunkt på 73% vilket betyder att t.ex råspont löper risk att fälla droppar då saltet suger upp fukt när luft med hög relativ fuktighet kommer in via ventilerna och kondenserar mot saltet. Genom att täta ventilerna och installera avfuktare kan man ta sig runt detta problem, men vi anser fortfarande att de negativa effekterna är för stora.

Rivning eller sannering? - Vind

En mögelsanering  kommer aldrig ta död på allt mögel, så enkelt är det.  Däremot är en sannering i kombination med tätning samt installation av avfuktare en kostnadseffektiv lösning som nästan räcker hela vägen fram.  Att byta ut all råspont i ett vindsutrymme är 10 gånger så dyrt och kan inte garantera att vinden förblir mögelfri i framtiden.

Vitmögel vid nock

Exempel på vitmögel vid nock. Lägg märke till hur pass mycket värre råsponten är drabbad jämfört med takstolarna.

Stora mängder vitmögel vid takfot

Takfoten drabbas oftast värst av mögel. Värme från boytan möter köldstrålning från tak samt kall luft från luftspalten och kondenserar.

Sanering med penetrox

Eftersom  sanneringsvätskor är grovt frätande är det viktigt att rätt typ av skyddsutrustning används.

Fuktmätning

Genom att mäta fuktkvoten i virket kan man se om det finns risk för mögeltillväxt. Fuktkvoten i vanligt virke får aldrig överstiga 17-18%.

Sanering i Krypgrund


Sanering av markytan

Om krypgrunden har stora mängder jord kan det vara bra att ta bort det översta lagret och sedan sanera markytan. Applicering av salt är ett effektivt sätt att avdöda och förebygga tillväxt av mögel och bakterier.  Även saneringsvätskor kan användas på markytan som av uppenbara skäl inte reagerar lika negativt av fukttillförsel som annat material gör. När saneringen är klar monteras markduk och sluts igen.

Rengöring av blindbottenskivor.

Blindbottenskivor/Masonitskivor går att sanera för hand, rent virke något sämre, men asfaboard kan endast bytas ut.  När man sanerar i en krypgrund måste man vara extra försiktig eftersom det ofta förekommer tryckimpregnerat virke. Det är sällan vi använder starka saneringsvätskor i krypgrunder just p.ga detta. Blindbottenskivor som trillat ner/lutar mot mark byts alltid ut.

Sanering blindbottenskivor - före

Fuktutsatta blindbottenskivor som utvecklat mögel. Lägg även märke på hur skivorna slagit sig.

Sanering Blindbottenskivor - efter

Efter sanering med  mögeldödande medel.

Blindbottenskivor

fuktutsatta blindbottenskivor slår sig lätt och trillar ner. Blindbottenskivor som legat mot markytan byts alltid ut.

Rensning av organiskt material.

Vid montering av Markduk eller Krypgrundsisolering tas allt organiskt material bort och markytan saneras med salt.

Luktsanering


Luktsmitta & Åtgärder.

Att åtgärda luktsmitta i ett hus kan vara svårt beroende på hur stor spridning lukten har fått. Möbler, kläder samt väggar kan ha tagit upp lukt under lång tid och kan vara svåra att behandla. Att tidigt åtgärda husgrunden förebygger framtida problem. Om det har gått för långt kan det sluta med att skadat material behöver bytas ut vilket kan bli väldigt kostsamt.

Foggning.

Foggning är ett bra alternativ där man inte kommer åt att sanera för hand. Vid foggning används en rökmaskin som anpassats för saneringsändamål. Maskinen värmer upp en saneringsvätska som sedan skickas ut som rök och letar sig in bland springor och vrår som annars hade varit omöjligt att komma åt. Foggning är en effektiv metod för att få bort lukter samt döda ytliga och luftburna mögelsporer men tränger inte in på djupet.

Undertrycktsfläkt

Undertryktsfläktar är en bra lösning för att motverka att lukt från mögel, jordbakterier och giftiga emissioner tar sig upp från krypgrunden till boytan.  För att kunna styra undertrycket installeras även en varvtalsregulator. Det är en viktig detalj eftersom ett undertryck är en avvägning utav följande faktorer:

* Mängden luft från utsidan som läcker in.
* Elförbrukning från avfuktaren.
* Ljudnivå.
* Hur pass stort undertryck som önskas.

Vi installerar endast undertrycktsfläktar i kombination med avfuktare för att kunna garantera att grunden håller sig torr.

Ozon / uv-c lampa

Vad är Ozon? Ozon är en gas som består av tre syreatomer och bildas naturligt mellan 20-30 km över havet. Uppe stratosfären fungerar ozon som ett UV skydd, på lägre höjder anses gasen vara hälsoskadlig. Höga koncentrationer av ozon är extra skadligt för djur, människor samt växter eftersom ozon är instabilt och reagerar på allt som kommer i dess väg.

Ozon är idag en väletablerad saneringsmetod som används i bostäder, krypgrunder och vindar. De nyare varianterna har även uv-c lampor inbyggda i sig vilka effektivt dödar bakterier och mögelsporer.

UVC lampa + ozon.

De nyare varianterna av ozonaggregat har även innbyggda uv-c lampor. I denna modell kan ozonet kan stängas av helt.

Foggning

Foggning används för att döda mögelsporer samt nå utrymmen som inte går att sanera för hand.

Ozon

Ozonaggregat  med både ställbar tid & effekt. Ozon ska handskas med varsamhet.

Undertryktsfläkt

För att förhindra att lukt från Krypgrunden tar sig upp i boytan installeras undertrycktsfläkt med varvtalsreglering.